STANOVY

 • název spolku zní ALFA dětská organizace z.s.. Spolek je právnickou osobou.
 • Sídlem spolku je Praha 6, U Silnice 752, 161 00

ALFA dětská organizace je dobrovolným nepolitickým spolkem dětí, mládeže a dospělých. Organizuje pravidelnou celoroční systematickou práci s dětmi, mládeží a členy spolku. Pečuje o teoretický a praktický rozvoj svých členů, svěřených dětí a mládeže; svou činností k tomu vytváří potřebné organizační, materiálně-technické, odborné, informační, společenské a jiné předpoklady. Umožňuje všestrannou činnost v dětském kolektivu, nabízí aktivní využití volného času dětí a mládeže a tím se snaží napomáhat v boji proti kriminalitě a různým druhům závislostí této ohrožené skupiny. Za tímto účelem spolek pořádá schůzky, výlety, letní tábory a jinou osvětovou činnost.

 • O členství se žádá písemnou přihláškou a vzniká schválením vedením a zaplacením členského příspěvku.
 • Členství zaniká odhláškou nebo nezaplacením členského příspěvku ani po upomínce do 31.3. příslušného roku, pozastavením členství a úmrtím. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí.
 • Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam. Seznam členů může být veden i v elektronické podobě.
 • Každý člen má právo být informován o všech akcích spolku, účastnit se všech akcí, pořádaných pro členy spolku, využívat inventář a jiné zařízení spolku. Instruktor a zletilý člen má právo stát se členem kolektivu vedoucích a instruktorů, volit orgány spolku; zletilý člen má právo být volen do všech orgánů spolku.
 • Každý člen je povinen včas platit členské a účelové příspěvky, chránit majetek spolku, převzaté funkce vykonávat svědomitě a bez nároku na pravidelnou odměnu.
 • Členu, který závažným způsobem poruší stanovy, může být členství pozastaveno. O pozastavení členství rozhoduje kolektiv vedoucích a instruktorů.
Orgány spolku jsou:
  • kolektiv vedoucích a instruktorů
  • předseda
  • vedení
  • vedení akcí
  • revizor účtů
 • Kolektiv vedoucích a instruktorů je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ho vedení podle potřeby, nejméně jednou za rok. Kolektiv vedoucích a instruktorů musí být svolán do 4 týdnů poté, kdy o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů spolku.
 • Každý člen má právo být informován o všech akcích spolku, účastnit se všech akcí, pořádaných pro členy spolku, využívat inventář a jiné zařízení spolku. Instruktor a zletilý člen má právo stát se členem kolektivu vedoucích a instruktorů, volit orgány spolku; zletilý člen má právo být volen do všech orgánů spolku
 • Kolektiv vedoucích a instruktorů projednává a schvaluje:
  • zprávy vedení, plány činnosti, rozpočet spolku, roční účetní uzávěrku a zprávu revizora účtů
  • volí na období 3 let členy vedení a revizora účtů
  • rozhoduje o zániku spolku
 • Vedení spolku zajišťuje činnost spolku podle usnesení kolektivu vedoucích a instruktorů v souladu se stanovami a odpovídá mu za svoji činnost.
  K hlavním úkolům vedení patří zejména:
  • volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a podle potřeby další funkcionáře
  • připravuje pro kolektiv vedoucích a instruktorů zprávy o činnosti, hodnocení činnosti, návrhy rozpočtů a účetní uzávěrku
  • stanoví výši členského a účelových příspěvků
  • vedení spolku zřizuje k řízení dílčích úseků činnosti nebo k zabezpečení náročných časově omezených úkolů nebo akcí vedení akce i z ostatních členů spolku.
  Neodkladné záležitosti, příslušející do působnosti vedení, vyřizuje předseda (místopředseda) nebo hospodář. Jejich opatření musí být schváleno vedením na jejich nejbližší schůzi.
 • Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku, který spravuje jeho záležitosti mezi schůzemi kolektivu vedoucích a instruktorů
 • Řádně svolaný kolektiv vedoucích a instruktorů, vedení a vedení akcí jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina členů.
 • Vedení akce při řízení příslušné akce plně zastupuje spolek a za svoji činnost odpovídá vedení. Je-li to potřeba, vede samostatné hospodaření akce, jejíž vyúčtování provede výboru neprodleně, nejpozději do pěti týdnů po ukončení akce.
 • Revizor účtů:
  • může kdykoliv provádět kontrolu celkového stavu hospodaření i dílčích účetních dokladů a hospodářských položek
  • má právo zúčastnit se s hlasem poradním schůzí vedení / za svou činnost odpovídá kolektivu vedoucích a instruktorů bez ohledu na volební období až do té doby, než je tímto kolektivem své funkce zproštěn.
 • Spolek zastupuje předseda, místopředseda, hospodář a vedoucí akce, kteří jsou oprávněni jednat samostatně jménem spolku jako právnické osoby.

Vedení spolku hospodaří podle rozpočtu, schváleného kolektivem vedoucích a instruktorů.

 • Příjmy spolku tvoří:
  • členské a účelové příspěvky
  • dary, dobrovolné příspěvky a majetkové převody občanů i právnických osob
  • vstupné z přednášek, výstav a obdobných akcí
  • výnosy z dobrovolné příležitostné práce členů
  • výnosy ze společenských, propagačních a náborových akcí
  • výnosy z vedlejší hospodářské činnosti, sloužící cílům spolku podle § 2 stanov
  • dotace
 • Členům spolku nepřísluší žádné podíly z jeho hospodaření, a to ani při zániku spolku. Jednotliví členové za závazky spolku neručí.
 • Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem (§ 5 odst. 4c)
 • Při rozhodování o zániku spolku rozhodne kolektiv vedoucích a instruktorů současně o majetku spolku.
 • Tyto stanovy byly projednány a přijaty usnesením kolektivu vedoucích a instruktorů ze dne 27. 11. 2015, s tím, že nahrazují v plném rozsahu stanovy přijaté a platné ze dne 5. 5. 2011
 • Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.
 • Sídlo spolku

  ALFA Dětská organizace
  U Silnice 752
  Praha 6
  161 00
 • Poštovní adresa tábora

  LT ALFA
  Bílkovice 69
  Divišov
  257 26
 • ALFA dětská organizace z.s.

  IČO: 70108315
  DIČ: CZ70108315
  Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 11219
  Transparentní účet u Fio banka, a.s. - 2900231380 / 2010